Announcements‎ > ‎

!!! Deadline !!! Deadline !!!

posted Aug 27, 2014, 8:57 AM by Viet OC Soccer   [ updated Aug 27, 2014, 8:58 AM ]
  Xin các đội lưu ý:  
- Hạn chót nộp danh sách cầu thủ và waiver: SUNDAY, AUGUST 31, 2014  - Danh sách và waiver có thể download từ website ở trang "Documents"
- Xin gởi về địa chỉ email: vietocsoccer@gmail.com

Comments