Announcements‎ > ‎

Important Dates

posted Aug 6, 2014, 7:49 AM by Viet OC Soccer   [ updated Aug 9, 2014, 9:42 AM ]
 - Giải mùa sẽ được bắt đầu vào September 7, 2014.
 - Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí: SUNDAY, AUGUST 17, 2014

 - Hạn chót nộp danh sách cầu thủ và waiver: SUNDAY, AUGUST 31, 2014  

 

    Xin liên lạc:

        Đức Phạm: (626) 217-8120

        Khang Lê: (714) 889-0931

        Biên Ngô: (714) 869-7398     Email: vietocsoccer@gmail.com

Comments